no-img
مدرسه فایل

دسته بندی ها دانلود پاورپوینت ابتدایی


مدرسه فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » دانلود پاورپوینت ابتدایی
دانلود پاورپوینت درس نوزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس نوزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس نوزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس نوزدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس نوزدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 48   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس هجدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس هجدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس هجدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس هجدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 47   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس هفدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس هفدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس هفدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس هفدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 42   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس شانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس شانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس شانزدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس شانزدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 40   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس پانزدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس پانزدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 34   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس چهاردهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس چهاردهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 40   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس سیزدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس سیزدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 39   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس دوازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس دوازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس دوازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس دوازدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس دوازدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 41   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس یازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس یازدهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس یازدهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس یازدهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 45   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس دهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس دهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس دهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس دهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 36   نویسنده : نگار رفیعی
error: Content is protected !!